کود بسفولیر 40 12 7 آلمان- یک کیلویی

کود بسفولیر ۴۰ ۱۲ ۷ آلمان- یک کیلویی

کد محصول : 221
0 نظر
فعلا موجود نیست
کد محصول : 221

مدل کالا: Basfoliar 7-12-40 SP
موجودی: 2 تا 3 روز آینده

30,000 تومان

توضیحات

ﻣﻌﺮﻓﯽ: 

« بسفولیر۷-۱۲-۴۰» کود NPK ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﮔﻮﮔﺮد و ﻋﻨﺎﴏ رﯾﺰﻣﻐﺬی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷــﯽ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﻮد بسفولیر۴۰-۱۲-۷ عاری از کلر و عناصر سنگین است. ﮐﻮد بسفولیر۴۰-۱۲-۷  اﻧﺤﻼل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎی NPK دارد. اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل از ﴎی ﮐﻮدﻫﺎی بسفولیر ۴۰-۱۲-۷ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﺎن رﺷﺪ زاﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

فروش کود بسفولیر ۴۰ ۱۲ ۷

ﻧﺤﻮه ﻣﴫف:

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ

ﻣﻮارد ﻣﴫف :

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

نظرات

هیچ نظری یافت نشد

دیدگاه خود را به عنوان اولین نفر ثبت کنید “کود بسفولیر ۴۰ ۱۲ ۷ آلمان- یک کیلویی”