آبیاری زعفران

کاشت زعفران در گلدان

 

گلدان مناسب برای کاشت پیاز زعفران را انتخاب کنید. سعی کنید گلدان از جنس سفالی و نسبتا بزرگ باشد. همچنین دارای سوراخ های بزرگی در ته گلدان برای زهکش باشد.درون گلدان را با خاک مناسب شامل مخلوطی از خاک باغچه به همراه مقداری کود پوسیده دامی یا ورمی کمپوست پر نمایید. گلد‌ان خود را به پنج قسمت، تقسیم نموده و د‌ر هر قسمت، حد‌ود‌ پنج پیاز با عمق ۱۵سانتی‌ متر بکارید. پیازهای زعفران را به فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر در گلدان گذاشته و حداقل ۱۰ سانتی متر روی آن خاک بریزید.

آبیاری

توجه داشته باشد، کشت پیاز زعفران، در هر زمانی صورت گرفته باشد باید آبیاری به مهرماه موکول شود .

در مهرماه یک یا دو بار آبیاری به فاصله ۱۰روز صورت می گیرد. آبیاری به میزانی است که آب اضافه از کف گلدان خارج شود. از زمان کاشت پیازها تا قبل از اولین آبیاری گلدان ها در مکان خنک و کم نوری قرار دهید ولی بعد از آبیاری، گلدان ها را در زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید.

 نکته ی مهم آبیاری

گیاه زعفران به آب زیاد احتیاج ندارد، در فاصله دو آبیاری خاک را خشک نگه دارید. همچنین بعد از پایان عمر برگ هایش، آبیاری گیاه را قطع کنید.

محل قرار گیری گلدان ها تا بهار

گلدان ها را می توانید تا آخر بهار آینده در همین محل قرار دهید. تنها تابستان گلدان ها را به مکان خنک تر و کم نور منتقل کرده و دوباره با آبیاری مهرماه به مکانی با تابش مستقیم خورشید برمی گردانیم.

خاک

زعفران در تمامي خاك ها اعم از سبك وشني و يا رسي و سنگين قابل كشت مي باشد ولي بهترين رشد و عملكرد را در خاك هاي هوموس دار بابافت متوسط لومي دارد.