آفـات

کنف نیوزیلندی  New Zealand flax

از الیاف این گیاه به شکل سنتی جهت تهیه طناب بخصوص طنابهای مورد استفاده در کشتی استفاه می شود و امروزه به دلیل شکل و همچنین گاهی رنگ  برگهایش به عنوان گیاهی زینتی مطرح شده است .
برگهای این گیاه اکثر سبز رنگ هستند که گاهی نوارهایی به رنگ سبز کم رنگ و یا کرم و قرمز رنگ زینت بخش آنان است. همچنین این گیاهان انواعی دارند که رنگ عمومی برگسارشان برنز –قرمز است .

توجه :
این گیاه حاوی ماده شیمیایی کوکوربیتاسین است که برای برخی از حیوانات سمی محسوب می شود.

تکثیـر :

زمانی که گیاه مادری بزرگ و انبوه شد می توان در هنگام تعویض گلدان یعنی اواخر زمستان/اوایل بهار آنرا به دو یا سه قسمت تقسیم کرد . همچنین گیاهانی که در فضای باز کاشته شده اند را می توان هر چند سال یکبار در صورت تراکم بیش از اندازه در اواخر زمستان / اوایل بهار بیرون آورد و گیاه مادری را به دو یا سه قسمت تقسیم و هر قسمت را در مکان جداگانه ای به شکل مستقل کاشت. در نمونه هایی که گل تشکیل می دهند امکان تشکیل بذر وجود دارد که می توان بذرها را بعد از برطرف شدن خطر یخبندان شبانه ، در فضای باز کشت کرد و یا قبل از این مسئله و شرایط بذرها را در محیطی محافظت شده در بستر شامل از پیت ماس + ماسه یا پرلیت کشت کرد. دمای مناسب جوانه زنی بذرها در حدود ۲۰_۱۸ درجه سانتیگراد است.

هـرس :

با گذشت زمان بمعرفی کنف نیوزیلندی و بیان روش تکثیر و هرس و آفـات و بیـماریهای گیاهرخی از برگهای این گیاه که در قسمت بیرونی و پایینی گیاه هستند زرد رنگ می شوند که می توان آنها را از گیاه جدا کرد.

آفـات و بیـماری :

از بیماری های این گیاه می توان به پوسیدگی طوقه و ریشه ها ، سفیدک پودری و بیماری زنگ اشاره کرد و آفاتی همانند کنه های تار عنکبوتی ، شته ها و شپشک ها نیز گاهی می توانند بخصوص در صورت ضعیف بودن گیاه مشکلاتی را برای آن ایجاد کنند.