بیماری های خاص

مشکلات خاص گیاه پوتوس 

زرد شدن و ریزش برگ ، پوسیدگی ساقه :

دلیل این ناهنجاری ابیاری بیش از اندازه به ویژه در زمستان است ..

نوک برگ قهوه ای و چروکیده میشود :

هوای خشک دلیل این عارضه است . برگسار را اول صبح اسپری اب بدون املاح کنید مخصوصا در مناطق خشک و فاقد رطوبت یا فصول گرم سال .

حاشیه برگ قهوه ای و سطح برگ نیز نقطه های قهوه ای دارد :

دلیل این ناهنجاری ناکافی بودن اب در دوره رشد است بین دو ابیاری سطح خاک گلدان باید خشک باشد اما نباید اجازه داد محیط ریشه خشک بماند.

برگها شل و پیچیده اند :

هوای سرد باعث این عارضه است پوتوی به کاهش ناگهانی دما به پایین تر از ۱۰ درجه سانتی گراد فوق العاده حساس است.

 برگهای گیاه می‌ریزد و ساقه‌ها خم میشود:

گیاه تشنه و هوا خشک است، گیاه را آبیاری کرده و به محل خنک‌تری منتقل کنید. نور کم و یا کمبود مواد غذایی میتواند باعث درازای ساقه‌ها و فاصله زیاد بین برگها شود.

نقاط قهوه‌ای و سیاه در مرکز یا نوک برگ دیده میشود:

دلیل این عارضه آسیب اشعه مستقیم آفتاب است.

از رشد فعال و ظهور برگهای جدید خبری نیست :

محیط گیاه خیلی سرد است. اگر آن رابه جای گرمتری ببرید مشکل بر طرف میشود. در اثر خاک باتلاقی و یا آبیاری با آب خیلی سرد، برگهای پایینی گیاه میریزند و زرد می‌شوند

زخم های پنبه مانند سفید رنگ روی برگها ظاهر شده اند:

عامل ان حشره آفت است،هر دو هفته یکبار با سم حشره کش نفوذی گیاه را سمپاشی یا با پنبه آغشته به محلول سم لکه ها را خیس کنید.

برگها و ساقه ها خم شده و خشک میشوند  :

هوا خیلی گرم و گیاه تشنه است،گلدان را به محل خنک تری منتقل و فورا آبیاری نمایید،غبارپاشی فراموش نشود.

برگها سبز کمرنگ هستند:

نور کم است،گیاه را به محل روشن تری با نور غیر مستقیم منتقل نمایید.

برگها رنگ پریده هستند:

شدت نور زیاد است،گلدان را به محلی با شدت نور کمتر ببرید.

گیاه خود را انداخته است:

خاک باتلاقی شده است،یا ابیاری بیش از اندازه و هوا سرد است.شرایط را بازدید کنید.

رشد گیاه کند و فاصله بین برگها زیاد است :

احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد.کمبود عناصر خاک گلدان را با تغذیه هر ماه یکبار در طول سال و نصف میزان توصیه شده جبران کنید.

نقاط زنگ مانند روی برگها مشاهده میشود :

از عوارض مواد براق کننده برگها است،از انها استفاده نکنید.برگها را با اسفنج و پارچه ی مرطوب تمیز کنید.

حاشیه برگها سیاه و نقاط قهوه ای روی انها ظاهر شده است :

آبیاری بیش از اندازه بوده است،اجازه دهید سطح خاک گلدان درم فاصله بین دو ابیاری خشک شود و سپس ابیاری را اغاز نمایید.زهکش را بازدید کنید.

برگها زرد و تار عنکبوت در زیر انها مشاهده میشود:

عامل ان کنه ریز قرمز است،با پنبه آغشته به سم کنه کش سطح برگ را خیس نموده و یا هر دو هفته یکبار با سم کنه کش سمپاشی کنید،ازدیاد رطوبت محیط در کاهش افت موثر است.