دمـای مناسب

شـرایـط نگـهـداری گیاه جاستیسیا

آبیـاری:

گیاه را زمانی باید آبیاری کرد که سطح خاک تا حدودی خشک شده باشد و یا به بیان دیگر نیمه خشک – نیمه مرطوب باشد . اگر در منطقه ای زندگی می کنید که به دلیل عدم نزول دما به پایین تر از حدود ۷ درجه امکان نگهداری گیاه را دارید ، در طی زمستان این گیاه را کمتر آبیاری کنید به عنوان مثال صبر کنید تا یک سوم خاک کمی خشک شود و بعد گیاه را آب بدهید .

همچنین برای آبیاری بخصوص نمونه هایی که در گلدان کشت شده اند از آب سرد استفاده نکنید آبی که ولرم و هم دمای محیط رشد گیاه مناسب است زیرا سرد شدن ناگهانی محیط ریشه ها می تواند به ضرر رشد گیاه باشد. ابیاری بیش از اندازه موجب زردی برگهای پایینی گیاه و ریزش آنان و پوسیدگی طوقه و پایین ساقه و در نهایت از بین رفتن گیاه می شود . خشکی کشیدن گیاه نیز از دلایل ریزش برگهای گیاه است.

نـور :

این گیاه را می توان در مکانهایی نیمه آفتاب- نیمه سایه کشت کرد. گل فلامینگو نور مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند
نور آفتاب در اوایل صبح و عصر هنگام مناسب است و مابقی روز بهتر است که از نور مستقیم محافظت شود. به طور کل این گیاه از شدت نور بالا بیش از وجود مکانی سایه آسیب می بیند و از بین می رود بخصوص اگر دمای هوا بالا باشد.

دمـا:

دمای ایده آل ۳۴_۱۶ درجه سانتیگراد
گل فلامینگو گیاهی همیشه سبز و چند ساله است اما تحمل دمای زیر ۷ درجه سانتیگراد را ندارد و از بین می رود به همین دلیل از آن در مناطق معتدله می توان به عنوان گیاهی فصلی استفاده کرد. همچنین مطرح شده است که با کاهش دما به زیر ۱۲ درجه برگها می افتند و امکان سیاه شدن و ریزش آنها نیز وجود دارد.