شرایط مناسب برای نگهداری گل سینره

شرایط نگهداری سینره

ابیاری :

گیاه را به مقدار کافی اب دهید و مراقب خشک شدن خاک گلدان به خصوص زمان شکل گیری جوانه های گل و شکوفایی انان باشید. خشکی کشیدن گیاه موجب پژمردگی گیاه در مدت زمان اندک خواهد شد .هوای مرطوب به شادابی این گیاه کمک میکند و خشکی هوا موجب سوختگی و قهوه ای شدن نوک و حاشیه برگها خواهد شد. ابیاری بیش از اندازه موجب پوسیدگی ریشه گیاه و پژمردگی ان خواهد شد.

نور :

مکانی روشن به دور از نور مستقیم افتاب را میپسندد .البته برخی از پرورش دهندگان اعتقاد دارند که در دمای محیطی بین ۱۰تا۱۵درجه سینره میتواند حداکثر ۴ساعت از نور مستقیم افتاب در طی صبح بهره ببرد. نور کم محیط باعث میشود که غنچه های گل باز نشود. نور مستقیم بیش از اندازه افتاب بخصوص در طی ساعات بعد از ظهر نیز موجب رنگ پریدگی گلها خواهد شد.

دما:

دما در طی مراحل مختلف رشد این گیاه کمی با یکدیگر متفاوت است .بعد از رشد گیاهان جوان باید انان را در مکانی نسبتا خنک نگهداری کرد که دمای مورد نظر در این مراحل بین پرورش دهندگان با توجه به زمان تکثیر گیاه متفاوت است. به بیان دیگر پرورش دهندگان زمانی که گیاهان را با بذر تکثیر میکنند.اگر بذرها در اوایل بهار کاشته شده باشند بعد از رشد این گیاهان و فرا رسیدن فصل سرد گیاه را در مکانی با دمای شبانه ۵-۷درجه نگهداری میکنند، اما اگر گیاهان حاصل از کاشت بذر در اواسط بهار باشند در ماههای سرد دمای شبانه ۴-۵درجه در نظر میگیرند.

خاک :

بستر کاشتی با زهکش مناسب نیاز دارد تا اب اضافی بعد از عمل ابیاری را در خود نگه ندار.د بنابراین میتوان از مخلوط خاک معمولی+خاک برگ +شن برای کاشت این گیاه استفاده کرد. قبل از گلدهی گیاهان استفاده از کودهای با فرمول ۱۰٫۱۰٫۱۰هر دو هفته یکبار به گلدهی گیاه کمک خواهد کرد البته برخی از پرورش دهندگان کود پتاس بالا را مصرف میکنند تا گیاه به گلدهی تحریک شود. اگر قصد نگهداری سینره را به عنوانی گیاهی یکساله دارید کوددهی را بعد از تشکیل جوانه های گل قطع کنید زیرا ادامه غذادهی به گیاه بعد از شکوفایی گلها میزان گل و طول مدت گلدهی را افزایش نمیدهد.