علل ایجاد این افات

افات و بیماری ها

سینره به عنوان گیاه یک ساله مورد استفاده قرار میگیرد و احتمال کمی وجود دارد که افات و بیماری خاصی در طی چند ماه نگهداری از ان در داخل منزل مشکل خاصی را ایجاد کند. از افات احتمالی این گیاه میتوان به شته .مگس سفید .معدنچی برگ ،تریپس اشاره کرد. این افات به دلیل مصرف شیره گیاه و بسته به شدت فعالیت انها بر روی گیاه میتوانند موجب کاهش رشد ، عدم شکل گیری برگها و یا غنچه های گل، ریزش برگهای جوان و یا ریزش غنچه های گل، زردی برگسار و بد رنگ و بد شکل شدن گل ها شوند.

لکه برگی الترناریا :

بیماری قارچی است که موجب بروز لکه های قهوه ای تیره بر روی برگها میشود. جلوگیری از ابیاری پیش از اندازه ، خیس شدن برگها در طی ابیاری و تهویه مناسب مکان نگهداری از جمله راههای جلوگیری از شیوع این بیماری است.

سفیدک پودری :

موجب بروز لکه های سفیر رنگ بر روی برگها میشود. خشک ماندن سطح برگسار در زمان ابیاری برای جلوگیری از شیوع این بیماری مهم است.

پوسیدگی ریشه و طوقه موجب پوسیدن ساقه از سطح خاک میشود گیاه پژمرده شده ولکه هایی روی برگ ایجاد میشود لکه ها به هم پیوسته و تمامی برگ را در برگرفته و موجب ریزش انان می شود. بکار گیری بستر کاشت ضد عفونی یکی از مهمترین عوانل جلوگیری از شیوع این بیماری است.

بیماری زنگ موجب بروز لکه های زرد رنگ بر روی پهنه برگ میشود که لکه ها متورم شده موجب بد شکلی ظاهر برگ می شود .

بیماری ویروسی موجب بروز لکه ها و خطوط زرد رنگ بر روی برگها می شود. گیاه ممکن است بد شکل و کوتاه قامت شود. رگبرگ ها در پهنه برگ از بین میروند و ممکن است تمامی گیاه نیز از بین برود از بین بردن گیاه الوده تنها راه مبارزه با این بیماری است.