غنچه گیری گل میخک

گلدهی گل میخک

میخک در باغچه در تابستان گل می دهد ولی در گل خانه در تمام طول سال می تواند گل بدهد. میخک گیاهی روزبلند اختیاری است و در شرایط روز بلند، گل انگیزی تسریع می شود. وقتی ۶ –۸ برگ تشکیل شده فتوپریود نقش خود را در گل انگیزی ایفا می کند. اگر گیاه به طور مداوم در شرایط روز بلند قرار گیرد، فاصله میانگیره ها بیش از حد طویل می شود. اگر در مرحله ۴ –۷ برگی طول روز بلند در یک دوره کوتاه ۶ –۷ هفته ای فراهم شود، کیفیت گل افزایش می یابد. دمای ۵ درجه سانتی گراد باعث تسریع گل انگیزی می شود ولی دمای ۱۰ درجه آن را به تأخیر می اندازد. این اثر بهارش فقط در میخک های استاندارد دیده می شود.

مراحل نمو گل میخک استاندارد (تک شاخه) به ۷ مرحله تقسیم می شود که به ترتیب عبارتند از:

۱. مرحله نخود سبز ۲. فندقی ۳. مرحله جوانه سفت ۴. مرحله صلیب ۵. مرحله ستاره ای ۶. مرحله قلم مویی ۷. گل های کاملا باز.

غنچه گیری (Disbudding)

غنچه گیری عمل مهمی در ارقام استاندارد میخک است که در آن جوانه های جانبی بعد از ظهور و بدون آسیب به برگ ها و ساقه ها حذف می شود. در میخک های خوشه ای (اسپری) جوانه مرکزی حذف می شود.  حذف جوانه های جانبی به منظور بزرگتر شدن گل انتهایی، بهتر شدن کیفیت آن و طویل شدن ساقه انجام می شود. زمانی انجام می شود که بوته به اندازه کافی رشد کرده باشد. در این عمل جوانه های گل جانبی پایینی تا ۶ گره زیر جوانه انتهایی حذف می شوند. بهترین زمان حذف جوانه ها وقتی است که جوانه گل انتهایی به قطر ۱۵ میلی متر رسیده باشد و اولین جوانه زیر جوانه انتهایی، به حدی رشد کرده باشد که به سادگی حذف شود.